قرآن و تأثیرپذیری از محیط
46 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 » (14 صفحه - از 31 تا 44)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال بر آن است تا یکی از مسائل مهم در حوزه قرآن‏پژوهی، یعنی مسأله قرآن و تأثیرگذاری بر محیط یا تأثیرپذیری از محیط را مورد بحث قرار دهد. مؤلّف معتقد است که قرآن کریم، برای تأثیرگذاری و مبارزه با عادت‏های ناروای جاهلی نازل شده است، نه این که از فرهنگ و آداب خشن زمان خود تأثیر پذیرد. سخن گفتن به زبان یک ملّت، به معنای پذیرش فرهنگ آن ملّت نیست. قرآن، کتاب هدایت برای همه بشر در همه قرون است؛ بنابراین، لازمه هدایت، آن است که بر فرهنگ و فکر انسان‏های مورد خطاب خود اثرگذار باشد، نه بر عکس. قرآن، همان کتابی است که توانست بر فرهنگ نادرست اعراب جاهلی، تمدّنی درخشان و فرهنگی انسان‏ساز بنا نهد. مؤلّف برای صحّت نظریه خود، مثال‏های متعدّدی به صورت شاهد ذکر می‏کند. واژگان کلیدی: قرآن، فرهنگ زمانه، اسلام، فرهنگ اعراب جاهلی، جاودانگی قرآن.