سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
رایزن فرهنگی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام 
مدیر کل آفریقا و عربی / مدیر کل اروپا و امریکا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
عقیدتی سیاسی ژاندارمری  
رئیس دایره هنگ مستقل یزد  
 
 
اجرائی 
همکاری 
جهاد سازندگی  
رئیس کمیته فرهنگی استان یزد  
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
معاون پژوهشی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی قم 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی قم  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب در قم 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی آموزشی 
همکاری 
موسسه أموزشهای کوتاه مدت جامعه المصطفی 
مسوول کمیته ادیان ومذ اهب وحقوق بشر وحقوق اقلیتها 
 
ادامه دارد 
اموزشی تحقیقی